Siciliani Liberi

Ho pensato di fare cosa gradita ai lettori nel tradurre il Manifesto fondativo di “Siciliani Liberi” in Siciliano…

Cca vogghiu parrari francu. 

Zoccu succidìu nna lu 2020 stà canciannu lu munnu polìticu e di chistu n’âm’a tèniri cuntu.

Ju nasciu dimocràticu e non vulissi canciari idea, ma quannu cc’è na cosa nova cci vônnu idei novi macari, adatti a la nova situazioni.

Du’ frasi m’arristaru mpressi nna la menti nta sti jorna…

Nucleare

La Rigioni stà dicennu NO, anzi, stà dicennu NI a li scori nucliari in Sicilia.

Meghiu di nenti, certu.

La dicisioni di mèttiri la munnizza nucliari in Sicilia è sulu…